IELTS Speaking

Luyện Tập và Phản Hồi

Hướng dẫn từng câu hỏi bao gồm cung cấp từ mới và cách thức phát triển ý nói, phản hồi chi tiết về lỗi ngữ pháp, phát âm và kỹ năng nói trôi chảy.

learning with AI