IELTS Speaking

Luyện Nói & Phản Hồi

Chấm điểm ngay lập tức, cung cấp điểm thành phần, sửa lỗi ngữ pháp, gợi ý từ vựng, và cải thiện câu trả lời.

learning with AI